Editorials. Giannina. Wylde Mag. by Holly Burnham.

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde MagazineGiannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine

Giannina Oteto, Black Fashion Models, Holly Burnham, Wylde Magazine