Covers. Poppy Okotcha by Valerio Spada. Lurve Magazine.

Poppy Okotcha