Editorials. Catharine Santana. Glamour Brasil. Images by Fernando Tomaz.

Catharine Santana


Catharine Santana

Catharine Santana

Catharine Santana

Catharine Santana

Catharine Santana

Catharine Santana